rezerwacja teatime

Walne Zebranie / 08.03.2019

Wczoraj odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Śląskiego Klubu Golfowego. Uprawnionych do udziału w zebraniu było 338 osób, obecne były 42 osoby, które dodatkowo dysponowały 39 pełnomocnictwami innych członków.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Michał Domogała. Przewodniczącym zebrania został wybrany Krystian Ślązak. Na sekretarza/protokolanta została wybrana Marysia Dudzik. Po ukonstytuowaniu się komisji uchwał i wniosków w składzie: Andrzej Kalus, Karol Pazera i Medard Grabowski oraz komisji skrutacyjnej w składzie: Tadeusz Burzyński, Zbigniew Waśkiewicz i Marek Szkaradek - Prezes Zarządu złożył sprawozdanie z działalności zarządu w roku 2018 oraz przedstawił sprawozdanie finansowe.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Ciaciura przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w którym rekomendował walnemu zebraniu udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2018 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Obie uchwały przeszły jednogłośnie.

W części poświęconej wolnym wnioskom uchwalona została uchwała powołująca do życia Komisję ds Zmian Statutu ŚKG. Komisja będzie pracować w składzie: Krystian Ślązak, Marian Ciaciura, Zbigniew Waśkiewicz, Bartłomiej Jankowski i Maria Dudzik.

Rok bieżący jest ostatnim rokiem pracy zarządu w obecnym składzie. Za rok nowe wybory i miejmy nadzieję, że uda nam się wybrać równie dobry zarząd jak obecny.